Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας

Δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας για τα βραβεία έχουν εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων και Διευθυντών, που υπηρέτησαν ή υπηρετούν στις παραμεθόριες περιοχές και έχουν υλοποιήσει ολοκληρωμένη/ες δράση/εις/έργα, στο πλαίσιο των ως άνω πεδίων, κατά τα  σχολικά έτη της προκήρυξης.

Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν πρωτότυπα την αίτηση συμμετοχής. Επιπλέον, υποχρεούνται μαζί με την αίτησή τους να αποστείλουν επίσημο και πρωτότυπα υπογεγραμμένο έγγραφο από τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο Γενικής ή Ειδικής Αγωγής και τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, στο οποίο θα επιβεβαιώνεται ότι το εκπαιδευτικό έργο στο οποίο αναφέρονται στην αίτησή τους έχει σαφώς υλοποιηθεί, κατά την περίοδο που προσδιορίζει η προκήρυξη. Προαιρετικά, οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν μέχρι 3 υποστηρικτικές/συστατικές επιστολές για το εκπαιδευτικό έργο και την προσφορά τους, υπογεγραμμένες από στελέχη εκπαίδευσης ή το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου.

Η διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας θα γίνεται σε δύο φάσεις: α) προκαταρκτική/πρώτη φάση και β) δεύτερη/τελική φάση.

Α) Στην προκαταρκτική/πρώτη φάση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν:

1. τη συνημμένη αίτηση που αποτυπώνει λεπτομερώς: a) την εκπαιδευτική & επιστημονική  τους συγκρότηση και β) την εκπαιδευτική τους προσφορά κατά τα σχολικά έτη της προκήρυξης,

2. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών,υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο προϊστάμενο

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986, με πάγιο κείμενο ως κάτωθι:

*ΚΕΙΜΕΝΟ: Δηλώνω υπεύθυνα ότι το περιεχόμενο της παρούσας αίτησης είναι αληθές και ότι το εκπαιδευτικό έργο στο οποίο αναφέρομαι, είτε σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μόνο από τον υπογράφοντα/την υπογράφουσα, είτε στις περιπτώσεις που συνεργάστηκα με άτομα ή φορείς για το σχεδιασμό ή την υλοποίηση του, έχω αναφερθεί στη συνεισφορά τους, προσδιορίζοντας επαρκώς το βαθμό της εμπλοκής και το ρόλο τους.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για την προκαταρκτική/πρώτη φάση υποβάλλονται MONO ηλεκτρονικά στον ειδικά σχεδιασμένο για τα βραβεία σύνδεσμο

www.hellenic-commission-educational-awards.com

από την Δευτέρα, 29 Μαΐου, έως και την Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017. 

Ελλιπείς, εκπρόθεσμες, ανυπόγραφες, ή μη πρωτότυπα υπογεγραμμένες αιτήσεις δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.

Β) Κατά τη διάρκεια της δεύτερης/τελικής φάσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν υπόμνημα στο οποίο:

α) να περιγράψουν το εκπαιδευτικό έργο που έχουν υλοποιήσει στέλνοντας λεπτομερή έκθεση, που δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 2000 λέξεις με διάστιχο 1,15 και μέγεθος γραμματοσειράς 11 και

β) να περιλαμβάνουν τεκμήρια της επιστημονικής/επαγγελματικής τους συγκρότησης (φωτοτυπίες πτυχίων, μεταπτυχιακών, σεμιναρίων  κλπ) και της εκπαιδευτικής τους προσφοράς.

Οι υποψήφιοι καλούνται να σαρώσουν ή να φωτογραφήσουν, το υλικό που χρησιμοποίησαν για την υλοποίηση του έργου ή που παρήγαγαν ως προϊόν του και να το επισυνάψουν σε ηλεκτρονικό μήνυμα.

Η Επιτροπή Κρίσης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία προκειμένου να στοιχειοθετήσει μια πληρέστερη και σαφέστερη εικόνα των υποψηφίων και του εκπαιδευτικού τους έργου, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για την δεύτερη/τελική φάση θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Παρασκευή, 7 Ιουλίου, έως και την Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017, ΜΟΝΟ στον ειδικά σχεδιασμένο για τα βραβεία σύνδεσμο.

Tα ονοματεπώνυμα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO.

Σημείωση: Οι υποψήφιοι θα ήταν καλό να συγκεντρώσουν και να προετοιμάζουν τα τεκμήρια που σκοπεύουν να καταθέσουν για την δεύτερη/τελική φάση, ήδη από την προκαταρκτική/πρώτη φάση, καθώς το διάστημα υποβολής τους για τη δεύτερη φάση είναι περιορισμένο.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θεωρούνται εμπιστευτικές.

Η προκήρυξη θα αποσταλεί σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στον ημερήσιο τύπο. Επίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO.