Ορισμός της εκπαιδευτικής προσφοράς

Το βραβείο αξιολογεί και αποτιμά δυο βασικές παραμέτρους:

1. την εκπαιδευτική & επιστημονική συγκρότηση

2. την εκπαιδευτική προσφορά

Εκπαιδευτική & επιστημονική συγκρότηση

Στην κατηγορία αυτή συνεκτιμώνται τα εξής:

Πτυχίο/α, μεταπτυχιακό/οί και διδακτορικό/οί τίτλοι, σεμινάρια/επιμορφώσεις σε θέματα εκπαίδευσης, ξένες γλώσσες, χειρισμός νέων τεχνολογιών, διάρκεια εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε παραμεθόριο και τύπος σχολείου στο οποίο υπηρετεί ή έχει υπηρετήσει ο υποψήφιος τα σχολικά έτη της προκήρυξης.

Ορισμός της εκπαιδευτικής προσφοράς

Η έννοια της εκπαιδευτικής προσφοράς δεν εξαντλείται στην ικανότητα σαφούς, κατανοητής και γόνιμης διδασκαλίας. Περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες, που εμπνέουν και καθοδηγούν τους μαθητές στην εκπαίδευση, την έρευνα, τις επιστήμες, τον πολιτισμό και την επικοινωνία.

Επιπλέον, είναι συνυφασμένη, μεταξύ άλλων, με την μάθηση για την κοινωνική προσφορά, την καινοτομία, την αλλαγή, τη διασύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία, την ενσωμάτωση όλων των κοινωνικών, φυλετικών και θρησκευτικών ομάδων του πληθυσμού, την αντιμετώπιση του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και την ανάπτυξη της επιστημονικής συγκρότησης των εκπαιδευτικών.

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας, η προαγωγή της δημιουργικότητας, της διαθεματικής και μαθητοκεντρικής διδασκαλίας, η προώθηση των προτεραιοτήτων της UNESCO, η υλοποίηση διεθνών προγραμμάτων, είναι ορισμένα ενδεικτικά πεδία τα οποία θα συνεκτιμηθούν.

Ειδικότερα, στην κατηγορία αυτή συνεκτιμάται η συμβολή των εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση εκπαιδευτικού έργου και διακρίνεται σε 3 υποκατηγορίες:

Α) περιεχόμενο εκπαιδευτικού έργου

Εξετάζεται κατά πόσο το εκπαιδευτικό έργο του υποψηφίου:

--ενσωματώνει τις προτεραιότητες της UNESCO, μεταξύ των οποίων, ο διαπολιτισμικός διάλογος, η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφόρος ανάπτυξη στην τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση. Αφορά επίσης τη νεολαία, την ισότητα των φύλων, το σεβασμό στη διαφορετικότητα, την προσέγγιση των πολιτισμών, την ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση όλων στην πληροφόρηση και τη γνώση.

--υλοποιεί δράσεις που επικεντρώνονται στη διαχείριση σύγχρονων κοινωνικών φαινομένων/προβλημάτων π.χ. σχολικός εκφοβισμός (bullying), κοινωνικός αποκλεισμός, ναρκωτικά, φυλετικές διακρίσεις, άρση προκαταλήψεων και ρατσισμού, ζητήματα Αγωγής Υγείας, και ενσωμάτωση ειδικών ομάδων με έμφαση στη συνεκπαίδευση μαθητών με παιδιά με αναπηρίες κ.λ.π.

--προωθεί την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, την αλλαγή και την καινοτομία

--διαμορφώνει θετικές στάσεις απέναντι στη μάθηση, τη δράση, τη συμβίωση και τη συνεργασία

--προάγει τη συνυπευθυνότητα εκπαιδευτικού και μαθητή για την παραγωγή νέας γνώσης

--συνδέει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις των μαθητών

--ενισχύει την επικοινωνία σχολείου, κοινότητας και οικογένειας

Β) μεθοδολογία εκπαιδευτικού έργου

Εξετάζεται κατά πόσο το εκπαιδευτικό έργο του υποψηφίου:

--προωθεί τη δικτύωση του σχολείου με άλλες σχολικές μονάδες, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και σχολεία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

--αξιοποιεί τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε), τη μέθοδο project, την ομαδοσυνεργατική, μαθητοκεντρική και διαθεματική μάθηση

-- υλοποιεί Ευρωπαϊκά προγράμματα ή/και συμμετέχει σε Δίκτυα της UNESCO

--διοργανώνει μαθητικούς αγώνες και διαγωνισμούς στους τομείς του πολιτισμού, των επιστημών, της εκπαίδευσης και της επικοινωνίας

Γ) διασύνδεση εκπαιδευτικού έργου με την τοπική κοινωνία

Διερευνάται κατά πόσο στο εκπαιδευτικό έργο του υποψηφίου περιλαμβάνονται:

--πρωτοβουλίες, που προωθούν το «άνοιγμα» του σχολείου στην τοπική κοινωνία, τη συνεργασία της σχολικής του μονάδας με φορείς όπως μουσεία, επιχειρήσεις και Μ.Κ.Ο. για την υλοποίηση εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, επιστημονικών δράσεων και προγραμμάτων

--σεμινάρια με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση σύγχρονων κοινωνικών φαινομένων και προβλημάτων (π.χ. ζητήματα αειφορίας, προστασίας περιβάλλοντος, προσφυγικό, μεταναστευτικό)

--καλλιέργεια και ενίσχυση της θέλησης του μαθητή για κοινωνική προσφορά, αλληλεγγύη και εθελοντισμό, με στόχο την αποτελεσματικότερη συνεργασία της εκπαιδευτικής κοινότητας με την τοπική κοινωνία, την αναβάθμιση της λειτουργίας του σχολείου π.χ. επικουρική κάλυψη ειδικών αναγκών της τοπικής κοινωνίας, βελτίωση ή/και αναβάθμιση σχολικών υποδομών